Strona główna | Mapa strony | Kontakt | Twój koszyk
Zapraszam do moich aukcji na

zoohandel (19255)  
zoohandell (13612)  
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu zoohandel24h.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów (zwanych dalej: "Produktami"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresami: www.zoohandel24h.pl (zwanego dalej: "Serwisem" lub "Sklepem") przez ZOOHANDEL Piotr Korenik, ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary. (zwanego dalej: "Sprzedawcą"), który jest także jego Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: ZOOHANDEL Piotr Korenik, siedziba: ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary, NIP: 9281483100, REGON: 977936660 , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 660 757 062, e-mail: zoohandel24@gmail.com.
 4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: "Konsumentami"), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym pod adresem www.zoohandel24h.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu "Kupującymi".
§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.
§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy
 1. Zamieszczone na stronie Sklepu produkty są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem: www.zoohandel24h.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu. Kupujący może złożyć zamówienie bez zakładania konta internetowego, wypełniając niezbędne dane identyfikujące Kupującego, które nie będą przypisane do konkretnego konta.
 3. Informacje podane przez Kupującego podczas składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego.
 4. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 5. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Po każdym dodaniu Produktu aktualizuje się łączna cena produktów w koszyku. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „ZATWIERDZ ZAMÓWIENIE”.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu.
 7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest każdorazowo automatycznie potwierdzone przez Sklep internetowy za pomocą przesłania wiadomości e-mailowej na adres podany przy zamówieniu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie indywidualnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu eliminacji nieścisłości nie pózniej niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
§ 4 Sposób zapłaty
 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądz wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Wybór sposobu zapłaty za zakupiony towar należy do Kupującego. Umożliwiamy Państwu dwie formy płatności:
  • Wpłata na konto (przelew) - oznacza to, że wysyłamy Państwu produkt zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
  • Płatność przy odbiorze paczki (za pobraniem) - oznacza, że płacą Państwo za produkt przy odbiorze paczki.
  Prosimy aby w tytule przelewu umieścić imię i nazwisko osoby składającej zamówienie i kolor zamawianego produktu.

 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem (przedpłata).
 6. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu (za pobraniem) - gotówką kurierowi.
 7. Przy zakupie pojedynczych przedmiotów, koszt dostawy będzie indywidualnie przypisany do towaru w momencie złożenia zamówienia.
 8. W przypadku zakupu większej ilości przedmiotów, koszt dostawy zostanie wyliczony indywidualnie przez pracowników Sklepu. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitych kosztach po zamówieniu towaru (należy wysłać zapytanie o całkowite koszty dostawy przed zamówieniem produktu, przesyłając je na adres zoohandel24@gmail.com).
 9. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
§ 5 Warunki dostawy towaru
 1. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamawianego towaru:
  • odbiór osobisty – odebranie towaru w siedzibie Sklepu;
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej, wg. cennika na stronie każdego towaru.
 2. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Pocztą Polską. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 19:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru formy dostawy oraz zapłaty za towar przez Kupującego.
 4. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 5. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 6. W przypadku opóznienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoznik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w § 1 w ustępie 3 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zoohandel24@gmail.com przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie pózniej niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraznie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 13. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres zoohandel24@gmail.com. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: ZOOHANDEL Piotr Korenik, ul. Kaszubska 7, 68-200 Żary.
 14. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres zoohandel24@gmail.com. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi pózniej niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
 17. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 18. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 19. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 20. Kupujący składa reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.
§ 7 Prywatność i bezpieczeństwo
 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
 3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy składaniu zamówienia w serwisie www.zoohandel24h.pl, można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres: zoohandel24@gmail.com.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
§ 8 Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.zoohandel24h.pl a także zawartość strony internetowej pod tym adresem stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy ZOOHANDEL Piotr Korenik. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody zródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do firmy ZOOHANDEL Piotr Korenik. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.zoohandel24h.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: www.zoohandel24h.pl
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 grudnia 2014r.
Oferowane produkty, przechowywane są w suchych, ogrzewanych magazynach, zgodnie z zaleceniami producentów.
Na czas transportu, produkty są starannie pakowane i zabezpieczane.
Zarówno Państwa zamówienia, jak i nasze dostawy realizowane są na bieżąco, by zapewnić Państwu błyskawiczną realizację zamówienia.
Na każdej stronie produktu, podajemy dostępne warianty kolorystyczne, by mogli Państwo dobrać produkt zgodnie z poczuciem własnej estetyki.
Każda transakcja potwierdzana jest zarówno przez klienta jak i przez sprzedawcę, co zwiększa bezpieczeństwo zakupu oraz umożliwia dokładne sprecyzowanie szczegółów zamówienia.

UWAGA: Jeżeli otrzymają Państwo od nas produkt z wadą fabryczną lub wybrakowany, skontaktujcie się najpierw z nami. Wymieniamy produkt na nowy czy też dosyłamy gratis brakujące lub zniszczone w czasie transportu elementy.

Twój koszyk jest pusty.
Dane kontaktowe

Internetowy sklep zoologiczny zoohandel24h.pl

Akcesoria zoologiczne i akwarystyczne

Zoohandel Piotr Korenik
Ul. Kaszubska 7
68-200 Żary
NIP: 928-148-31-00

tel: 660 757 062
email: zoohandel24@gmail.com

Nr. konta:
50 1020 5558 1111 1729 0920 0044
Poleć nas znajomemu!
E-mail znajomego:

Twój podpis:


Nasi producenci
Inter-Zoo
Wromak
WD-Impex
Ekol
ArtMet
Yarro
Wysyłki
DPD
2007-2016 © Zoohandel24h.pl